Logo LVZM vzw

Privacy en Gegevensbescherming


Wij vinden jouw privacy belangrijk. Binnen LVZM vzw gaan we dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens.

Welke gegevens worden verwerkt, waarom en met welke rechtsgrond

Persoonsgegevens van de hoofdverantwoordelijke van de ploeg (ook ploegverantwoordelijke of gerechtigd correspondent genoemd)
Om de communicatie tussen de ploegen of van externe ploegen naar LVZM-ploegen te vergemakkelijken (wedstrijdwijzigingen, oefenwedstrijden, tornooien, ...) wordt er bij het invullen van het inschrijvingsformulier aan de ploegverantwoordelijke toestemming gevraagd om zijn/haar persoonsgegevens al dan niet op te nemen in volgende publicaties:

 • De LVZM Infoboek die op papier verspreid wordt naar alle aangesloten ploegen, sponsors en geïntereseerde ploegen

 • De sectie 'Clubinfo' op de website van LVZM vzw die publiekelijk toegankelijk is


 • Persoonsgegevens van de 3 verantwoordelijken van de ploeg (voorzitter, secretaris, penningmeester)
  Deze gegevens worden gebruikt voor een goede communicatie naar de voorzitter en voor de hoofdelijke en ondeelbare aansprakelijkheid van de ploeg vast te leggen.
  Deze gegevens zijn dus nodig voor de uitvoering van het contract tussen LVZM vzw en de ploeg.

  Rekeningnummer van de ploeg
  Het rekeningnummer wordt door LVZM vzw gebruikt om eventuele tegoeden terug te storten en is dus nodig voor de uitvoering van het contract tussen LVZM vzw en de ploeg.

  Persoonsgegevens van de leden van de ploeg
  De leden worden aangesloten bij Vlaamse Zaalvoetbalbond - V.Z.V.B. die de verantwoordelijke van de competitie is. LVZM vzw wordt door Vlaamse Zaalvoetbalbond - V.Z.V.B. beschouwd als 1 club die zelf een competitie inricht onder haar leden (ploegen). Licentie-aanvragen worden rechtstreeks door de ploegen naar Vlaamse Zaalvoetbalbond - V.Z.V.B. gestuurd. LVZM vzw krijgt van Vlaamse Zaalvoetbalbond - V.Z.V.B. toegang tot deze gegevens om controle te kunnen uitvoeren op de speelgerechtigheid van de spelers van de verschillende ploegen. Deze gegevens zijn dus nodig voor de uitvoering van het contract tussen LVZM vzw en de ploeg.

  Persoonsgegevens van gebruikers van onze online formulieren
  De personen die hun gegevens invullen op de online formulieren geven hun toestemming om hun gegevens te verwerken en/of gecontacteerd te worden door LVZM vzw met het oog op de uitvoering van het doel van het desbetreffende online formulier.

  Duur van de verwerking

  Behoudens lopende financiële of juridische geschillen, worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd ten laatste 2 jaar na uitschrijving uit onze competitie.

  Wat zijn jouw rechten

  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
  Dit recht is echter niet onbeperkt.
  U heeft steeds het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  U kunt geen verwijdering van uw persoonsgegevens vragen ingeval LVZM vzw gegronde redenen heeft om uw gegevens nog bij te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval zolang het contract tussen de ploeg en LVZM vzw loopt, of zolang de verwerking nodig is voor de doeleinden van de verwerking te realiseren. U mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in die mate dat het de uitvoering van het contract niet hindert.
  U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  U kan uw rechten eenvoudig uitoefenen middels een e-mail naar de webmaster.

  Doorgiften aan derden

  Uw persoonsgegevens worden aan Vlaamse Zaalvoetbalbond - V.Z.V.B. overgemaakt omwille van de aansluiting van de spelers bij VLAAMSE ZAALVOETBALBOND - V.Z.V.B. en/of het abonnement op 'Zaalvoetbal in Brabant' (ZIB)
  Uw persoonsgegevens kunnen overgemaakt worden aan verzekeraar Ethias NV omwille van het openen van een dossier 'Sportongeval' door de betrokkene.
  Deze website wordt gehost door Nucleus NV. Alle data op deze website wordt dus ook opgeslagen door Nucleus NV. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Dit is echter zodanig ingesteld dat de gegevens onmiddelijk en automatisch geanonimiseerd worden.

  Veiligheid en vertrouwelijkheid

  LVZM vzw heeft veiligheidsmaatregelen in plaats die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

  Klachten

  U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, E-mail: commission@privacycommission.be.
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
  Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.

  Datum laatste aanpassing

  15 juni 2018